Rekenkamer: Rijk is niet klaar om volgende crises te weerstaan

Het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid in 2022 toont een dubbel beeld. Enerzijds is de rechtmatigheid van de uitgaven fors verbeterd. Anderzijds kampen tien van de twaalf ministeries met tekortkomingen in hun financieel beheer. De rekenkamer stelt in haar verantwoordingsonderzoek 2022 dat dit een signaal is dat de rijksoverheid onvoldoende bestand is tegen nieuwe crises.