'Afschaffen dividendbelasting beter uitleggen'

Het kabinet moet het afschaffen van de dividendbelasting beter uitleggen.